Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BE DIFFERENT BRANDS B.V.

Be Different Brands
Bijdorp-West 51
2992 LC Barendrecht
KvK-nummer 66073197

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. De term “verkoopster” is in deze algemene voorwaarden van toepassing op BE DIFFERENT BRANDS B.V. en haar dochter- of zusterorganisaties.
 2. De termen “koopster” en “klant” zijn in deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere natuurlijke persoon, bedrijf of juridische entiteit die goederen of diensten koopt, bestelt, ontvangt of geleverd krijgt van verkoopster.
 3. Op alle door of namens de verkoopster gedane aanbiedingen, alle met of namens haar gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met of namens de verkoopster zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door andere partijen dan verkoopster gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk en vooraf overeen worden gekomen.
 5. Schriftelijke bevestigingen als bedoeld in artikel 1 lid 3 en 4 kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een statutair bevoegde vertegenwoordiger van verkoopster, danwel door een daartoe bijzonder gevolmachtigde.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle door de verkoopster gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien geen termijn is overeengekomen zijn door verkoopster gedane aanbiedingen 60 dagen geldig.
 2. Alle verstrekte afbeeldingen hebben het karakter van een benaderende aanduiding en zijn niet bindend. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn voorbehouden.
 3. De overeenkomst komt tot stand door verzending van een schriftelijke bevestiging door de verkoopster aan koopster dat de opdracht c.q. bestelling is aanvaard, danwel bij gebreke daarvan, doordat de verkoopster uitvoering geeft aan de opdracht c.q. bestelling.
 4. Wijzigingen in de opdracht gelden niet dan nadat ze door verkoopster schriftelijk aan koopster zijn bevestigd. Alle uit de wijziging voor verkoopster voortvloeiende kosten zullen tegen de op dat moment geldende tarieven aan koopster worden doorberekend.
 5. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging wordt aangenomen dat de factuur de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weergeeft.
 6. Verkoopster behoud zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3: Prijzen

 1. In geval van aantoonbare wijziging van kostprijsbepalende factoren is de verkoopster gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen aan te passen, zulks voorzover dit niet bij de wet verboden is. Verkoopster zal koopster hiervan schriftelijk in kennis stellen. Koopster heeft dan niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 2. Door verkoopster opgestelde of verzonden termijnfacturen zullen op basis van de gewijzigde factoren worden aangepast.

Artikel 4: Levering

 1. Koopster is verplicht de door verkoopster aan haar ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, wordt als plaats van aflevering beschouwd de magazijnen van verkoopster. De zaken reizen voor risico van de koopster. Bij levering hoeft de verkoopster de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over behoorlijk betrouwbaar terrein kan komen. De levering geschiedt steeds naast het voertuig.
 3. Verkoopster is gerechtigd een bestelling in geheel dan wel gedeelten te leveren. In geval van deelleveringen, zal iedere deellevering als afzonderlijke transactie worden beschouwd. Indien en zolang een deelzending door koopster niet is betaald, is verkoopster gerechtigd de uitlevering van volgende (deel)leveringen op te schorten of om de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht van verkoopster op schadevergoeding.

Artikel 5: Levering op afroep

 1. Indien tussen verkoopster en koopster een levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor de afroepen zijn overeengekomen, is verkoopster bevoegd voor zaken, welke niet binnen drie maanden na datum van haar orderbevestiging zijn afgenomen, koopster bij aangetekend schrijven te sommeren om binnen 8 dagen aan verkoopster schriftelijk een termijn, niet langer dan 1 maand na de sommatiedatum, te noemen waarbinnen alle zaken worden afgeroepen .
 2. Indien de koopster niet binnen de gemelde termijn van 8 dagen reageert of afroep niet plaatsvindt binnen de termijn van 1 maand, is verkoopster gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Levertijd

 1. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 2.  De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvraag van de uitvoering noodzakelijke gegevens en zaken, voorzover door koopster aan verkoopster te leveren, in het bezit van verkoopster zijn en een eventuele overeengekomen vooruitbetaling is verricht en ontvangen.
 3. Slechts indien een levertijd schriftelijk en uitdrukkelijk als fataal is overeengekomen, is koopster gerechtigd een ontbinding van de overeenkomst te vorderen indien de verkoopster niet binnen deze levertijd zaken ter aflevering gereed heeft gemaakt en geleverd. In geen geval heeft de koopster in een dergelijke situatie recht op een schadevergoeding.

Artikel 7: Transport en risico-overgang

 1. De zaken die worden getransporteerd door verkoopster reizen op risico van de verkoopster. Het risico gaat op de koopster over bij aflevering.
 2. Zaken die worden getransporteerd door koopster of worden opgehaald bij verkoopster reizen voor risico van koopster.
 3. Zaken die worden getransporteerd door derden reizen op risico van koopster.
 4. Bij zaken die worden getransporteerd door de verkoopster en waarbij de waarde van een levering minder is dan €275,- exclusief BTW wordt een bijdrage in de transportkosten berekend van €10,- exclusief BTW. Deze bijdrage zal aan de factuur van de betreffende levering worden toegevoegd in Nederland. Transportkosten naar overige landen zijn in overleg met de verkoopster. De transportkosten voor klein pakket/ dropshipment tot 2 artikelen zijn €5,- exclusief BTW.

Artikel 8: Kwaliteit, inspectie en reclame

 1. Indien tussen partijen is overeengekomen dat de kwaliteit van goederen of zaken volgens een monster zal zijn, dan is het monster bepalend voor vaststelling van de kwaliteit.
 2. Indien tussen de partijen omtrent de kwaliteit geen uitdrukkelijke afspraken zijn overeengekomen, dan kan koopster slechts aanspraak maken op een kwaliteit welke in de handel normaal en gebruikelijk is voor producten met een vergelijkbare prijs/kwaliteit-verhouding.
 3. Indien tussen partijen is overeengekomen dat de kwaliteit van goederen of zaken in een bestek, kleurschema of opdrachtspecificatie is vastgesteld, kan koopster daaraan slechts aanspraken ontlenen indien zij de inhoud conform het bepaalde in artikel 6 lid 2 tijdig en schriftelijk aan verkoopster heeft meegedeeld.
 4. Koopster heeft het recht zaken op haar kosten te keuren, zowel voor als na aflevering. Indien koopster een keuring voorafgaande aan de levering wenst, is koopster gehouden dit 3 weken voor de geplande afleverdatum aan verkoopster mede te delen. Verkoopster is gehouden tijdig aan koopster mede te delen wanneer en waar die keuring kan plaatsvinden.
 5. Reclames omtrent zichtbare gebreken, hoeveelheden en/of tekorten in afgeleverde zaken dienen door koopster op het ontvangstbewijs of op de vrachtbrief te worden aangetekend. Alle andere reclames omtrent gebreken dienen door koopster binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken schriftelijk bij verkoopster te worden aangemeld. Bij gebreke wordt de koopster geacht de geleverde zaken te hebben geaccepteerd.
 6. Het indienen van reclames geeft de koopster niet het recht de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren of op te schorten.
 7. Indien de reclame gegrond is en na terugzending aan verkoopster door de koopster van de gereclameerde zaken, zal de verkoopster, zulks ter harer keuze, hetzij een creditnota toesturen van ten hoogste de factuurwaarde van de gereclameerde zaken, hetzij de zaken vervangen. Tot het betalen van meerdere of andere schadevergoeding is verkoopster niet verplicht, terwijl haar aansprakelijkheid voor indirecte en/of door derden geleden schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

Artikel 9: Emballage

 1. Meermalig bruikbare emballage wordt door de verkoopster tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 2. Voor de kosten van door koopster geretourneerde emballage wordt door verkoopster een creditnota gezonden. Indien de terugontvangen emballage in minder goede staat wordt geretourneerd, wordt dienovereenkomstig een minder bedrag gecrediteerd, zulks ter beoordeling van de verkoopster.
 3. Indien verkoopster haar goederen levert op Europallets, dient koopster lege, schone, hele en originele Europallets te retourneren. Indien geen of niet voldoende Europallets worden terugontvangen of indien de terugontvangen Europallets in minder goede staat wordt geretourneerd, wordt dienovereenkomstig een bedrag aan de koopster in rekening gebracht, zulks ter beoordeling van de verkoopster.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de verkoopster aan koopster, of in opdracht van koopster, te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van de verkoopster totdat koopster aan haar verplichtingen jegens verkoopster terzake de betreffende , de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door verkoopster verrichtte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van verkoopster jegens koopster wegens tekortschieten door koopster in de nakoming van haar verbintenissen jegens verkoopster heeft voldaan.
 2. Koopster is gerechtigd de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook aan derden te vervreemden, te bezwaren met een zekerheids of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van de verkoopster te ontrekken.
 3. Koopster is verplicht om verkoopster onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die eigendom van de verkoopster zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Koopster is gehouden om harerzijds alles te doen om de eigendoms-, of vorderingsrechten van verkoopster te beschermen.
 4. Bij niet nakoming door koopster van haar in de voorgaande artikelen genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het bepaalde in artikel 10 lid 3, is verkoopster gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder rechterlijke tussenkomst, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins nog haar eigendom zijn, terug te nemen. Koopster is gehouden om verkoopster de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van verkoopster te identificeren, en verleent verkoopster reeds nu vooralsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden teneinde de zaken terug te nemen.

Artikel 11: Betaling

 1. Indien verkoopster aan koopster toestaat, zulks ter harer beoordeling, om goederen te kopen op factuur, in tegenstelling tot een aankoop á contant, dient de door verkoopster aan koopster toegezonden facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een door verkoopster opgegeven bank of girorekening. Betaling dient te geschieden in de in Nederland geldende valuta, inclusief BTW en zonder verrekening. De op de bank of girorekening aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.
 2. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in artikel 11 lid 1 genoemde termijn is voldaan, is koopster, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is zij vanaf de factuurdatum aan verkoopster een rente verschuldigd op jaarbasis van 2% boven op de op dat moment geldende wettelijke rente per maand over het totale openstaande bedrag.
 3. Wanneer verkoopster een onbetaald gebleven factuur, of een gedeelte daarvan, aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van koopster. Voor buitenrechtelijke kosten is koopster minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde renten aan verkoopster verschuldigd.
 4. Verkoopster is na totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van koopster zekerheid te bedingen, indien verkoopster goede grond heeft te vrezen dat koopster haar betalingsverplichting jegens verkoopster niet of niet tijdig zal nakomen. Indien en zolang koopster dat weigert of niet in staat is zekerheid te bieden, is verkoopster gerechtigd betaling bij aflevering te verlangen danwel uitvoering van haar verplichtingen op te schorten.
 5. Bij niet of niet tijdige betaling van een factuur zijn alle vorderingen van verkoopster op koopster, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar, en is verkoopster gerechtigd om verdere (deel)leveranties te staken of op te schorten totdat betaling door koopster heeft plaatsgevonden.

Artikel 12: Ontbinding

 1. Indien:
  1. Koopster enige op haar rustende verplichting jegens verkoopster, niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  2. Koopster failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in voorlopige surseance van betaling verkeert;
  3. Op een geheel of gedeelte van haar eigendommen beslag wordt gelegd;
  4. Koopster krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van haar vrijheid beroofd is;
  5. Koopster ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  6. Koopster overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf;
   en koopster nog niet aan al haar verplichtingen jegens verkoopster heeft voldaan, heeft verkoopster het recht door het enkel plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij enig bedrag door koopster aan verkoopster verschuldigd, in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft de verkoopster het recht om om van koopster vergoedingen te vorderen van alle kosten, schade en interessen daarmee verband houdend.
 2. Bij terugname van de geleverde zaken, zal verkoopster de reeds door koopster betaalde koopprijs naar evenredigheid van het aantal en de staat van de terug te leveren zaken terugbetalen. Het terug te betalen bedrag zal nimmer meer bedragen dan de prijs die door de verkoopster op de dag van teruglevering aan koopster zou worden berekend. Indien incourante zaken, zulks ter beoordeling van verkoopster, worden teruggenomen, zal nooit meer dan de helft van de koopprijs worden vergoed.

Artikel 13: Overmacht

In het geval van overmacht is verkoopster gerechtigd de koopovereenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te annuleren, of de uitvoering op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 1. gedurende de opschorting is de verkoopster bevoegd, en aan het einde daarvan verplicht, te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproep, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij de verkoopster c.q. haar toeleveranciers, alsmede wanprestatie door haar toeleveranciers waardoor verkoopster haar verplichtingen jegens koopster redelijkerwijs niet of niet tijdig na kan komen.
 3. indien verkoopster bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij ongeacht de ontbinding of opschorting gerechtigd de gemaakte kosten, verrichtte werkzaamheden c.q. geleverde zaken te factureren, en dient koopster deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zullen voorzover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter van het arrondissement waartoe Rotterdam behoort, tenzij verkoopster verkiest het geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats waar koopster is gevestigd c.q. haar woonplaats heeft.

Artikel 15: Bijzondere bepalingen

 1. Producten van Be Different Brands B.V. (Y-NOT, Cuddlenature, Silqy, etc.) worden uitgesloten voor verkoop op verkoopplatforms. 

— einde algemene verkoopvoorwaarden —

Op alle leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunnen op verzoek worden toegezonden.